Golden-headed Manakin

Golden-headed Manakin

  Ceratopipra erythrocephala
La Escalera, Venezuela - February 11 2007

Previous scientific name Pipra erythrocephala.