Lappet-faced Vulture

Lappet-faced Vulture

  Torgos tracheliotos
Omo National park, Ethiopia - 1 januari 2011