Russet-backed Oropendola

Russet-backed Oropendola

  Psarocolius angustifrons alfredi
Puerto Maldonado, Peru - 15 november 2009