Day-flying moth sp

Day-flying moth sp

  
Amazonia Lodge, Peru - 6 november 2009