Abyssinian Ground-thrush

Abyssinian Ground-thrush

  Zoothera piaggiae
Wondo Genet, Ethiopia - 4 november 2007