Przevalski's Rosefinch

Przevalski's Rosefinch

  Urocynchramus pylzowi
Rubber Mountain, Qinghai, China - 13 juli 2006

Male of Przevalski's Rosefinch.