Lammgam

Lammgam

  Gypaetus barbatus
Yushu, Qinghai, China - 15 juli 2006

Adult lammgam.