Senegal Eremomela

Senegal Eremomela

  Eremomela pusilla
Shai Hills, Ghana - 20 januari 2013