Perplexing Scrubwren

Perplexing Scrubwren

  Sericornis virgatus
Arfak Mountains, West Papua, Indonesia - 7 augusti 2013

Perplexing Scrubwren fluttering around in the foliage.