Golden-headed Manakin

Golden-headed Manakin

Ceratopipra erythrocephala
La Escalera, Venezuela - February 11 2007
Previous scientific name Pipra erythrocephala.