Olive-bellied Sunbird

Olive-bellied Sunbird

Cinnyris chloropygius
Kakum National Park, Ghana - January 22 2013
Male of Olive-bellied Sunbird.