Bat sp.

Bat sp.

Kakum National Park, Ghana - January 23 2013