Klippsvala

Klippsvala

Ptyonoprogne rupestris
Fiesch, Switzerland - 23 juni 2012
Klippsvala på bo.