Day-flying moth sp

Day-flying moth sp

Amazonia Lodge, Peru - 6 november 2009