Pacific Swift

Pacific Swift

Apus pacificus pacificus
Lake Furen, Hokkaido, Japan - 10 juni 2017
A close-up view of a Pacific Swift in flight.