Little Green Sunbird

Little Green Sunbird

Anthreptes seimundi
Kakum National Park, Ghana - January 28 2013