Japanese Pygmy Woodpecker

Japanese Pygmy Woodpecker

Yungipicus kizuki nippon
Karuizawa, Honshu, Japan - June 4 2017
Female of a Japanese Pygmy Woodpecker climbing upwards.