Japanese Pygmy Woodpecker

Japanese Pygmy Woodpecker

Yungipicus kizuki nippon
Karuizawa, Honshu, Japan - June 5 2017
A male of Japanese Pygmy Woodpecker.