Grey-capped Greenfinch

Grey-capped Greenfinch

Chloris sinica kawarahiba
Lake Furen, Hokkaido, Japan - June 9 2017
A Grey-capped Greenfinch foraging in the grass.