Moustached Tinkerbird

Moustached Tinkerbird

Pogoniulus leucomystax leucomystax
Thomson Falls, Kenya - December 10 2014
Moustached Tinkerbird perched.