White-eyed Slaty Flycatcher

White-eyed Slaty Flycatcher

Melaenornis fischeri
Mount Kenya, Kenya - December 11 2014
Dorsal view of White-eyed Slaty Flycatcher. Former scientific name Dioptrornis fischeri.