Lappet-faced Vulture

Lappet-faced Vulture

Torgos tracheliotos
Omo National park, Ethiopia - 1 januari 2011