Black-necked Woodpecker

Black-necked Woodpecker

Colaptes atricollis atricollis
Valle de Santa Eulalia, Lima, Peru - 25 november 2019
Dorsal view of a female Black-necked Woodpecker.