Lammgam

Lammgam

Gypaetus barbatus
Yushu, Qinghai, China - 15 juli 2006
Adult lammgam.