Wild Turkey

Wild Turkey

Meleagris gallopavo
Miller Canyon, Arizona, USA - 10 maj 2011
Female.