Moustached Tinkerbird

Moustached Tinkerbird

Pogoniulus leucomystax leucomystax
Thomson Falls, Kenya - 10 december 2014
Moustached Tinkerbird perched.