Perplexing Scrubwren

Perplexing Scrubwren

Sericornis virgatus
Arfak Mountains, West Papua, Indonesia - 7 augusti 2013
Perplexing Scrubwren fluttering around in the foliage.